กสทช. จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

กสทช. จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ หวังสร้างดาวเทียม-บุคคลากร รองรับโลกยุคใหม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เลขาธิการ กสทช. นายเสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.  นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ประธานบริหารสถาบันการบินเอเซีย นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กสทช. นายเจษฎา ทิพย์มณเทียร รักษาการแทนรองคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ร่วมพิธี

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Edge) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การใช้งานคลื่นความถี่และบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและอากาศยาน โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดยกรอบระยะเวลาของความร่วมมือ และการขยายระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยความร่วมมือนี้จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายการส่งดาวเทียม LEO satellite สู่ห้วงอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไป

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง อวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย โดยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด ทำให้หลายอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นองค์ความรู้ที่มารองรับอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยปัจจุบันไทย ยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้จำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเสริมองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวรองรับโลกกำลังพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานได้ มีทักษะใช้ชีวิต   

แสดงความเห็น