วุฒิสภา ชี้ โควิด-ม็อบการเมือง กระทบ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แนะ รบ.เร่งเสนอกม.ภายในปี65

การประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563 

โดยตอนหนึ่งของการพิจารณา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นำเสนอรายงานของกมธ. ตอนหนึ่งว่า  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปรากฏเป็นผลและบรรลุเป้าหมายต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 ประเทศเผชิญสถานการณ์ท้าทายหลากหลาย อาทิ การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่, สถานการณ์การเมือง ที่ปรากฏความแตกต่างทางความคิดของคนสังคมกว้างขวาง ลึกซึ้ง นอกจากนั้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างการรับรู้ ความเชื่อที่ผิด เผยแพร่ได้รวดเร็ว ทำให้สังคมสับสน ขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศอย่างสำคัญ 

พล.อ.สิงห์ศึก เสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศด้วยว่า รัฐบาลควเร่งรัดเสนอกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา เพื่อให้มีผลบังคับภายในปี 2565 ทุกฉบับ หน่วยงานไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่มีงบประมาณ เพราะต้องทำตามรัฐธรรมนูญหรือ มติ ครม. นอกจากนั้นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

แสดงความเห็น