วุฒิสภา มติตีตก “อารยะ ปรีชาเมตตา” พลาดนั่งเก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช. 

การประชุมวุฒิสภา ที่มีพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานได้พิจารณาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คือ นายอารยะ ปรีชาเมตตา โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 38 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 146 เสียง ไม่ออกเสียง 14 เสียง 

ทั้งนี้ จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายอารยะ ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน

แสดงความเห็น