“กมธ.ดีอีเอส” ตั้งคณะทำงานส่งเสริมพื้นที่ “มทร.อีสาน” เป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมกิจการอวกาศ 

“กมธ.ดีอีเอส” ตั้งคณะทำงานส่งเสริมพื้นที่ “มทร.อีสาน” เป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมกิจการอวกาศ “เศรษฐพงค์” หวังเป็นจุดศูนย์กลางเทคโนโลยีอวกาศของภูมิภาค ก้าวทันตามมหาอำนาจ ชี้ หากไม่ทำเสียโอกาสมหาศาล

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ดีอีเอส สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมนวัตกรรมด้านกิจการอวกาศในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จ.นครราชสีมา ตามที่กมธ.ดีอีเอส ได้มีมติตั้งคณะอนุกมธ.กิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทย จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ รวมทั้งศึกษาและเปรียบเทียบนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎหมายของประเทศให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า ยังรวมถึงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม beyond 5G ที่กำลังเชื่อมต่อกันในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนการเสนอโรดแมปขั้นต้น เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงต้านกิจการอวกาศ และ beyond 5G เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น เพื่อให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นจะต้องมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำแผนความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมนวัตกรรมด้านกิจการอวกาศ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นายเอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ เป็นที่ปรึกษา และมีคณะทำงานอีก 10 คน

“การจัดตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะ โดยหวังให้พื้นที่ มทร.อีสานนี้เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาค เรามีทรัพยากรต่างๆ สถานที่พร้อมแล้ว เหลือเพียงการลงมือทำอย่างจริงจังเท่านั้น วันนี้ประเทศมหาอำนาจไปไกลมากกว่าเราหลายเท่าแล้ว หากเรายังไม่ตื่นตัวและเตรียมพร้อมเราจะตามพวกเขาไม่ทันและเสียโอกาสอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราต้องเริ่มต้นเพื่อพัฒนาทุกอย่างให้พร้อม เรายินดีต้อนรับประเทศต่างๆ หากจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งหมดจะทำให้กิจการอวกาศของไทยก้าวหน้าเท่าทันต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศอย่างแท้จริง” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

แสดงความเห็น