กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมสงขลา รับรอง “สุภาพร กำเนิดผล” เป็น ส.ส.ป้ายแดง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของกกต.ที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ม.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.40 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

แสดงความเห็น