รัฐสภา ถกร่างรธน.วาระสอง 10 ชม. เห็นชอบทุกมาตราของกมธ. รอ 15 วันก่อนลงวาระสาม

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. แก้ไขมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง วาระสอง โดยเมื่อเวลา 20.20 น. ที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตราที่มีการแก้ไขในมาตราสุดท้าย  ว่าด้วยกรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมจะไม่นำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ ยกเว้นมีการเลือกตั้งทั่วไป โดยหลังจากการอภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ โดยเสียงข้างมาก  440 เสียงเห็นด้วยกับกมธ.ที่เพิ่มมาตราขึ้นใหม่ ต่อ 5 เสียง และงดออกเสียง 132 เสียง

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญมีข้อกำหนดว่า เมื่อพิจารณาวาระสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นกำหนดให้พิจารณาวาระสามต่อไป และการพิจารณาวาระสอง ถือว่า จบแล้ว  จากนั้นได้กล่าวปิดประชุม 20.23 น.รวมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสอง รวม 10 ชั่วโมง

แสดงความเห็น