ป.ป.ช.ฟัน ส.ส.เพื่อไทยกับพวก ฮั้ว-งาบงบก่อสร้างสนามฟุตบอลโกลหนู 30 ล้าน

ป.ป.ช.ฟัน ส.ส.เพื่อไทยกับพวก ฮั้ว-งาบงบก่อสร้างสนามฟุตบอลโกลหนู 30 ล้าน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถอดถอนจนท.เอี่ยวทุจริต 

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงเรื่องกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 กับพวก รวม 95 คน ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 30,000,000 บาท ว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) จำนวน 15 แห่ง อันเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของภาครัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเขตอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19,935,000 บาท และ 12,548,000 บาท ตามลำดับ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักงบประมาณตามลำดับ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้ง ส.ส. เขต 5 (อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย) ในขณะนั้น ได้นำกลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย โดยนายประสิทธิ์ ได้เรียกรับเงินตอบแทนจากกลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน จำนวนร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท 

ในขั้นตอนการของบประมาณ ขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะและราคากลางสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) นายประสิทธิ์ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 15 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมนายประสิทธิ์ ได้กำหนดให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการก่อสร้างที่นางสาวอัมพวัน ซึ่งได้ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์  ศิริคะเณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด กำหนดคุณลักษณะเฉพาะความยาวของใบหญ้าเทียม 6 เซนติเมตร ซึ่งโดยทั่วไปความยาวของใบหญ้าเทียมจะมีความยาวเพียง 5 เซนติเมตร และกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำตัวอย่างหญ้าเทียมที่มีความยาว 6 เซนติเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปแสดงกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในวันที่มีการยื่นซองเสนอราคาด้วย กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นพื้นหญ้าเทียม จำนวนรวมการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 12,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตร ซึ่งผู้ประกอบการทั่วไปจะมีพื้นหญ้าจำนวนการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 8,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตรเท่านั้น และกำหนดให้มีการเคลือบกาวพียู ซึ่งผู้ประกอบการโดยทั่วไปจะไม่มีการเคลือบกาวดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคาอื่นให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้  

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เจ้าหน้าที่กองช่าง ซึ่งได้รับเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะและราคากลางจากที่ประชุมของนายประสิทธิ์ ได้นำเอกสารดังกล่าวมากำหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคาของสนามหญ้าเทียมจากผู้ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด ราคากลางที่กำหนดดังกล่าวมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงประมาณสนามละ 1 ล้านบาท ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง ดังกล่าว ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  

ในขั้นตอนการยื่นเสนอราคานางสาวอัมพวัน ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์  ได้นำกลุ่มบริษัทของตนเองประกอบด้วย บริษัท แก้วเก้า คอนแทร็คติ้ง จำกัด, บริษัท อาร์. เค. คอนแทรคติ้ง จำกัด, บริษัท แอลแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไทยเวิลด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ เข้ามาเสนอราคา อีกทั้งกลุ่มบริษัทเอกชนดังกล่าว ได้นำเงินไปให้นายสมบูรณ์ ถากาศ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเอกชนดังกล่าว เพื่อให้นำไปจ่ายให้แก่เอกชนอื่นที่เข้ามาซื้อหรือรับซองเสนอราคา เพื่อไม่ให้เอกชนรายอื่นเข้ายื่นเอกสารการเสนอราคาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการฯ   

ปรากฏว่าหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) กับกลุ่มบริษัทนางสาวอัมพวัน ในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่านางสาวอัมพวัน ได้จ่ายเงินให้กับนายประสิทธิ์ ครบจำนวน 7.5 ล้านบาท ตามที่ได้ตกลงไว้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 1.การกระทำของนายประสิทธิ์  มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ป.ป.ช.) มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 13 2.การกระทำของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จำนวน 10 ราย ซึ่งไปร่วมประชุมกับนายประสิทธิ์ และนำเอกสารที่ได้จากการประชุมมากำหนดคุณลักษณะและราคากลาง รวมทั้งเห็นชอบในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 

3. การกระทำของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 21 ราย ซึ่งเป็นผู้นำเอกสารของกลุ่มนางสาวอัมพวัน  ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ กับพวก ที่ได้จากการประชุมของนายประสิทธิ์ มากำหนดคุณลักษณะและราคากลาง โดยไม่ได้สืบหาราคากลางของสนามหญ้าเทียมจากผู้ประกอบอาชีพ ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จำนวนสนามละประมาณ 1 ล้านบาท มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 อีกทั้งยังมีมูลเป็นความผิดทางวินัย   อย่างร้ายแรง 4. กรณีกลุ่มเอกชน จำนวน 6 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ ได้ร่วมกันเข้าเสนอราคาในลักษณะเป็นการสมยอมในการเสนอราคา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ตามมาตรา 123/1 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. 2542 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช.พ.ศ. 2561 และมาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86  

ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิพากษาคดีกับนายประสิทธิ์  กับพวก และส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณีต่อไป

แสดงความเห็น