สุรชัย เชื่อ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ผ่านวาระ 3

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมาธิการ ฯ ยืนยันว่าการพิจารณา จะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วันนี้ เพื่อให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาได้ทันในวันที่ 7 และ 8 เมษายน โดยกรรมาธิการจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 9 หลีกเลี่ยงไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและมาตราอื่น ดังนั้นจะมีการแก้ไขปรับปรุงเพียงแค่มาตรา 10 และ 11 เท่านั้น 

นายสุรชัย ยอมรับว่าบางประเด็นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก อย่างเช่นจำนวนของผู้ที่จะเข้าเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำประชามติ ที่ไม่ได้กำหนดจำนวนไว้อย่างชัดเจน แต่ส่วนตัวมองว่าควรจะต้องมีจำนวนมากพอเทียบเท่ากับการเสนอกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า กรรมาธิการเสียงข้างน้อยจะเห็นด้วยกับการแก้ไข และจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาได้

แสดงความเห็น