วุฒิสภา แก้ไข ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยาน คืนเนื้อหามาตรการคุ้มครอง ตาม “รัฐบาล”

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา วาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ​ที่มีนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ส.ว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ

โดยในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระพิจารณาเรียงตามมาตรา มีประเด็นที่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่กมธ. แก้ไข ในหลายประเด็น ได้แก่  แก้ไขมาตรา 3 ว่าด้วยบทนิยาม คำว่า พยาน ที่กมธ.​เสียงข้างมาก เพิ่มข้อความ ให้พยานหมายถึงจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี

แก้มาตรา 7 ที่ปรับเพิ่มข้อความ แก้ไขมาตรการเพื่อคุ้มครองพยาน มาตรา 10 วรรคสอง กมธ.วิสามัญ ได้แก้ไขเนื้อหาที่สภาฯ เห็นชอบ โดยให้กลับไปใช้บทบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ที่กำหนดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร์ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคุ้มครองพยาน ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้นกำหนด

ผู้สื่อข่าวรางานว่าในการแก้ไขมาตราดังกล่าวที่กลับไปตาม ครม. เสนอ มีส.ว. ที่เห็นแย้งเป็น 2 ฝ่าย โดยมองว่าเนื้อหาที่สภาเห็นชอบนั้นมีความครบถ้วนและมีชั้นของความลับที่ปฏิบัติได้ และไม่มีเหตุต้องกระทบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเป็นเพียงการออกบัตรพิเศษเพื่อคุ้มครองเท่านั้น แต่ส่วนที่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพราะมองว่าการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว อาจถูกใช้อำนาจในทางมิชอบได้ อีกทั้งเกรงว่าจะกระทบกับงานความมั่นคงที่เกี่ยวกับเลขประจำตัว13 หลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาในวาระสอง เกือบ 3 ชั่วโมง ได้ลงมติในวาระสาม โดยที่ประชุมเสียงเอกฉันท์ 162 เสียง เห็นชอบกับเนื้อหาที่กกมธ. แก้ไข และมีงดออกเสียง3เสียง

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ ดังกล่าวต้องส่งคืนไปให้สภาฯ พิจารณาว่าจะยืนยันตามที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องตั้งกมธ. ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ ถือเป็นร่างกฎหมายฉบับที่ 3 ที่วุฒิสภา แก้ไขปรับปรุงไปจากร่างที่สภาฯ เห็นชอบ โดยฉบับแรก คือ ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ… , ฉบับสอง คือ  ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ…

แสดงความเห็น