“อนุทิน” พบ “ผอ.อนามัยโลก” หารือแผนหยุดโควิด 19 ผลักดันไทยเข้า WHO Biohub

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ เพื่อเดินหน้าผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการควบคุมโรคระบาด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส “Special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response” 

ล่าสุด นายอนุทิน ได้เข้าพบนาย เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงแนวทางการควบคุมโควิด 19  ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องว่าการให้บริการวัคซีน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ประเทศสมาชิกเครือข่ายเร่งฉีดวัคซีนให้กับพลเมือง สำหรับประเทศไทยให้บริการวัคซีน บนพื้นฐานการตระหนักถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยประเทศไทย ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเกินกว่า 60% ของประชากรแล้ว บรรลุแผนการเบื้องต้น ขณะที่คนไทยกว่า 70% ได้รับวัคซีน สอดคล้องกับเป้าหมาย WHO ที่ทั่วโลกต้องได้วัคซีน 70% ของประชากร การให้บริการวัคซีนของเรา เป็นไปด้วยอัตราที่น่าพอใจ แต่ที่น่ากังวลคือภาพรวมการเข้าถึงวัคซีนจากทั่วโลก ผอ.องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประเทศยากจนจำนวนมาก ยังขาดแคลนวัคซีน ซึ่งตราบใดที่การให้บริการวัคซีนไม่ทั่วถึง โลกก็ยังไม่ปลอดภัย สำหรับประเทศไทย เข้าใจสถานการณ์ และพร้อมบริจาควัคซีนแก่ชาติอื่น เมื่อเรามั่นใจในจำนวนวัคซีนที่สำรองไว้ ไปจนถึงจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน ต้องอยู่ในจุดที่มากพอ

“นอกจากนั้น ทางไทยได้หารือกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เพื่อผลักดันให้ไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิก WHO BioHub system ซึ่งเป็นเครือข่ายบูรณาการด้านความรู้และเทคโนโลยี ในการจัดการโรคระบาด รวมถึงโควิด 19 ด้วย โดยไทยหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เพราะไทยเอง ได้ชื่อว่ามีระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็ง ซึ่งความรู้ และเทคโนโลยี ที่สั่งสมมา ล้วนมีประโยชน์กับนานาประเทศทั่วโลก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการหารือกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก นายอนุทิน ได้เข้าพบ กับ ผู้อำนวยการบริหาร โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการ โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) ในปี 2565 จากนั้น ได้หารือทวิภาคีกับอดีตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์  รวมไปถึงการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ 

แสดงความเห็น