“สมศักดิ์” หวังอัพเกรดแพทย์แผนไทย เล็งทำ Medical Hub ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ 

“สมศักดิ์” หวังอัพเกรดแพทย์แผนไทย เล็งทำ Medical Hub ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ เชื่อมูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านบาท พร้อมสร้างบุคลากรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังจับมือ อบจ.-สวนสุนันทา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ มองแพทย์ทางเลือกช่วยลดความกังกวลของผู้ป่วย 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ โดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้บริการสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม. ให้มีกฎหมายรองรับ กองทุนสุขภาพตำบล สะสางการถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งการถ่ายโอนบุคลากรก็จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ในอดีต อบจ. มุ่งพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันจะต้องยกระดับการพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย การพัฒนาบุคลากร ที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. ถือเป็นงานที่สำคัญ เพื่อให้บริการมีคุณภาพและได้มาตรฐานไม่น้อยไปกว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอน 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องที่ตนคิดว่าน่าสนใจในตอนนี้ คือ การพัฒนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เติบโต เพราะเรามีองค์ความรู้จากการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่โบราณ ทั้งการใช้สมุนไพรและศาสตร์ต่างๆในการช่วยรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ซึ่งหลายๆวิธีก็เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ เช่น การนวดแผนไทย และการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตรงนี้ยังเป็นการช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้ หากเราพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลได้ และยังสามารถไปต่อยอดสู่ การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ ที่เราจะผลักดันเข้าสู่ตลาดระดับโลก ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง แพทย์แผนไทย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งน่าจะมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาท และเราจะสร้าง  Medical Hub เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย

“ขณะนี้เรามีการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1 ไปแล้ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทย อบจ.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาระบบการส่งต่อให้รวดเร็วไร้รอยต่อ และจะต้องเร่งผลิตบุคลากร เข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น