ทส.-มท. จับมือจัดการขยะอาหารมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

ทส. –  มท. จับมือจัดการขยะอาหารมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก “พัชรวาท” ลั่น เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมส่งเสริมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นสักขีพยาน มีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมด้วย 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารที่เป็น “วาระเร่งด่วน” จึงจัดทำแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (ปี 2566 – 2573) และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (ปี 2566 – 2570) เป็นกรอบการแก้ไขปัญหาขยะอาหารของประเทศ ตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนของขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนลงเหลือไม่เกินร้อยละ 28 ภายในปี  2570 โดยมีมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่าย การประกอบอาหาร การบริโภคและการกำจัด มุ่งขับเคลื่อนกลไกการคัดแยกขยะอาหารจากต้นทาง เพื่อนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ผลิตพลังงานชีวภาพ ทำให้ลดการตกค้างของขยะที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ลดมลพิษจากขยะ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพดำเนินงานในเรื่องการจัดการขยะ 

ในเรื่องขยะอาหารได้ส่งเสริมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสมัครใจ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซได้มากกว่า 1,870,000 กว่าตัน ในปีนี้ กระทรวงมหาดไทยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลที่จะก่อให้เกิดรายได้และช่วยในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economyข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  โดยดำเนินการครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด และลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยเฉพาะขยะอาหารทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมถึงพัฒนากลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอาหาร

แสดงความเห็น