“พัชรวาท” สั่งลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน PM 2.5 – ไฟป่า ห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมเตรียมรับมือภัยแล้ง 

“พัชรวาท” ถกผู้บริหารกระทรวงทรัพย์ฯ สั่งลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน PM 2.5 – ไฟป่า ห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมให้เตรียมการรับมือภัยแล้ง ห่วงประชาชนเดือดร้อน กำชับเตรียมผลงานรอบ 3 เดือนรัฐบาล  ส่งผู้ช่วยรมต.- อธิบดีอุทยานฯ จัดการ “อิกัวน่า” 

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยพล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า จากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 318/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนไปแล้วนั้น ก็ขอให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ การป้องกันปัญหาด้านฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ไฟป่า และหมอกควัน ทั้งเขต กทม. ปริมณฑล และภาคเหนือ  

ส่วนปัญหาเรื่องไฟป่า ให้ประเมินจากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดเตรียมกำลังพล อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมและเพียงพอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพล เจ้าหน้าที่ รวมถึง อาสาสมัครจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติการดับไฟป่า โดยเฉพาะให้ดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือให้มากขึ้น ให้ประสานกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องห้ามไม่ให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด 

ขณะเดียวกัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ….,พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….และพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 

เรื่องภัยแล้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมาเร็วกว่าปกติในช่วงต้นเดือน มกราคม 2567 และจะยาวไปถึงเดือนพฤษภาคม 2567 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที  ขอให้ติดตามสถานการณ์ปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน ในช่วงแล้ง ที่จะมาถึง เช่น  ปัญหาช้างป่า ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ มารบกวนชาวบ้าน ปัญหาการลักลอบทิ้งสารเคมี และกากของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม รวมถึงปัญหากลิ่นจากขยะมูลฝอย และน้ำเสียในลำน้ำต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม จากการเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้องค์การสวนสัตว์ฯ ดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดี  ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว รถยนต์ที่ใช้ในสวนสัตว์ควรทยอยปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า  เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ให้มากขึ้น เชิญชวนประชาชนมาสักการะวัดกู่ดินขาว ซึ่งเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยงาน รวบรวมผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อเสนอเป็นผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาล 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนชาวลพบุรี คือปัญหาเรื่องอิกัวน่า ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมถึงหาแนวทางควบคุมประชากรอิกัวน่าไม่ให้เพิ่มขึ้นอีก

แสดงความเห็น