กกต.เปิดรับฟังความเห็นร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ส่งความเห็นได้ภายใน20 ธ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ… ตามที่รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 โดยมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละหนึ่งใบ รวมถึงกำหนดการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่พึงจะได้รับ โดยกกต.ได้จัดทำร่างพ.ร.ป.ดังกล่าว  ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา 131(1)

โดยขอให้ส่งความเห็นที่มีต่อร่างพ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวได้ใน 4 ช่องทางคือ ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานกกต. ยื่นทางไปรษณีย์ ยื่นทางอีเมล Polparty@ect.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 021438582 ภายในวันที่ 20 ธ.ค.2564

แสดงความเห็น