“ชวน” สั่งสภาคุมเข้มป้องกันโควิด รับกังวล ช่วงลงมติ ที่สมาชิกต้องเดินเข้าห้องประชุม

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ว่า ทางรัฐสภาได้เตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกัน ควบคุม ดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกพื้นที่ของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณอาคารรัฐสภา ห้องประชุมสภา โรงอาหารรัฐสภา ซึ่งได้มีการเว้นระยะห่าง และวางจุดแอลกอฮอล์ไว้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยังคงกังวลในเรื่องการ

เว้นระยะห่างในช่วง ลงมติ เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกรัฐสภา จำนวนมากใช้สิทธิในการลงมติ และอาจมีการเดินอย่างใกล้ชิดกัน ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภา ทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

สำหรับทิศทางการพิจารณากฎหมาย 2 ฉบับในวันนี้ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ….และร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด(ฉบับที่..)พ.ศ. … นั้นนายชวน กล่าวว่า น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  แต่อย่างไรก็ดีก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภา ว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างไร แต่ในส่วนของร่างกฎหมายประชามติ เป็นร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ  และเหลือเพียงไม่กี่มาตราก็จะพิจารณาจบ ซึ่งร่างกฎหมายยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน  คาดว่าจะพิจารณาไปด้วยความรอบครอบรัดกุมที่สุด และอาจจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ แต่หากท้ายที่สุดหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะยกกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งไม่อาจพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ได้ เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 13 ฉบับ

แสดงความเห็น