“สมศักดิ์” ตัวแทนครม.เสนอร่าง พ.ร.บ.ปราบหนุนก่อการร้ายเข้าสภาวาระแรก 

“สมศักดิ์” ตัวแทนครม.เสนอร่าง พ.ร.บ.ปราบหนุนก่อการร้ายเข้าสภาวาระแรก แก้ไขเพิ่มเติมจาก กม.เก่า 6 ประเด็น เสริมประสิทธิภาพ ปปง. ขจัดอุปสรรคการทำหน้าที่ พร้อมยกระดับให้สอดคล้องมาตรฐานสากล

ที่รัฐภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาฯคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผลว่ หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 คือ 1. กำหนดการห้ามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบทกำหนดโทษ 2.กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ต้องกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง 3.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ 4.แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 5. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและความผิดที่เปรียบเทียบได้ 6.แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเหตุผล พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ 2559 กำหนดองค์ประกอบความผิด ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมเล็กน้อย หรือการดำเนินกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นปกติทางการค้าหรือมีเหตุอันสมควรและมีโทษทางอาญา เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ และบทกำหนดโทษบางประการยังไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ในการรวบรวมหลักฐาน และการดำเนินคดียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้

แสดงความเห็น