ทอ.ปัดปกปิดข้อมูลข้าราชการติดโควิด รับทหารอากาศติดโควิดจริง โยน ‘สปคม.’ แจง

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ Twitter มีข้อความระบุว่า “ทหารอากาศพบผลตรวจโควิดเป็นบวก ทำไมไม่รายงานให้ประชาชนทราบ” พร้อมแนบเอกสารทางราชการแสดงข้อมูลผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น นั้น พล.อ.ท. ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ (ทอ.)ชี้แจงว่า กองทัพอากาศ มิได้ปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องแจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สปคม.) ทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และเฝ้าระวังป้องกันการติดต่อของโรค 

โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เมื่อกรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจพบว่า มีข้าราชการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการรีบแจ้งข้อมูลให้ สปคม.ทราบโดยทันที 

2. กรมแพทย์ทหารอากาศ และ สปคม. เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันสอบสวนโรคกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกรมแพทย์ทหารอากาศได้รายงานข้อมูลผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยกองทัพอากาศเพื่อร่วมกันค้นหาผู้สัมผัสโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ การประกาศ Timeline ผลการสอบสวนโรคของผู้ป่วยเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ สปคม. ซึ่งการเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะมีการพิจารณาถึงการปกป้องข้อมูลตามสิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมาย และในกรณีนี้ การรายงาน Timeline ของผู้ป่วยได้ถูกสรุปรวมอยู่ในการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร และ สปคม.ได้รายงานสรุปรวมต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว

3. ดำเนินการเชิงรุก นำรถตรวจหาเชื้อพระราชทานมาตรวจให้กับข้าราชการที่อยู่ที่ทำงานเดียวกัน ผลตรวจทุกคนออกมาเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) และดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด อาคารสำนักงาน โรงเก็บอากาศยาน และอากาศยาน

4. เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด เป็นต้น 

ทั้งนี้ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กำชับให้กรมแพทย์ทหารอากาศดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งการสอบสวนโรค การเฝ้าสังเกตอาการ และการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนต่างๆ ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

แสดงความเห็น