บิ๊กป้อม เร่งแผนเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัย ปชช.ป้องกันอาชญากรรม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ประชุมมีเรื่องรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และข้อสั่งการประธานกรรมการ ได้แก่ การเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมดในแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลภาพที่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จังหวัดสระแก้ว การประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) และในพื้นที่จังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ทั่วประเทศ การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ข้อมูลกล้องพร้อมทั้ง เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องปรามการก่อเหตุไม่ปกติต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิมยังไม่สมบูรณ์ตามหลักการที่สภาพัฒน์ฯ กำหนด ซึ่งจะเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในวันนี้ เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป ผลการประชุมในวันนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ นำแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศฉบับนี้ เสนอครม. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการนำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไปได้

แสดงความเห็น