“บิ๊กแก้ว” นั่งหัวโต๊ะประชุมผบ.เหล่าทัพ-ผบ.ตร. มอบนโยบาย ยึดแนวทางตามนโยบายรัฐบาล-กลาโหม

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)  และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ยึดถือกรอบแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ กระทรวงกลาโหม รวมทั้งการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีเสถียรภาพ และเกิดความต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยนโยบายที่สำคัญใน 6 ด้านได้แก่

การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนพระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

การป้องกันประเทศ ดำรงขีดความสามารถและความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ตลอดจนการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่น พัฒนาเสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ทันสมัย โดยการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพ

การรักษาความมั่นคงของรัฐ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการป้องกัน และบรรเทาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

และการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ  ส่งเสริมร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วยความเป็นเอกภาพของกองทัพอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม

การบริหารจัดการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

แสดงความเห็น