“พัชรวาท” มอบนโยบาย 4 ด้าน ให้กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน 

“พัชรวาท” มอบนโยบาย 4 ด้าน ให้กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน ลั่นต้องป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ขีดเส้น 2 ปี วางระบบ E –national park ให้ครบทุกอุทยาน พร้อมกำชับจัดเก็บรายได้ให้เกิดความโปร่งใส  

ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานพิธีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดี และผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (อส.) เข้าร่วมพิธี 

พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบนโยบายผู้บริหารตอนหนึ่งว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พื้นที่กว่า 74 ล้านไร่ ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นขอมอบข้อสั่งการในการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 ปี 2.ด้านแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า เช่น การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิง ที่ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ความสำคัญการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า 3.ด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว พัฒนา ระบบการ ซื้อบัตรผ่าน เข้าใช้บริการ การจองที่พัก และบริการอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติ ไว้ในระบบเดียวกัน อาจมี ทั้งรูปแบบ Mobile application และทาง Website เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าถึงได้ง่าย โดยให้เร่ง ดำเนินการ ระบบ E-National Park หรือโครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการประชาชนแบบครบวงจรของกรมอุทยานฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้แล้วเสร็จ ครบทุกอุทยานแห่งชาติ ภายใน 1-2 ปี นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวก และนำมาซึ่ง ความโปร่งใส และยังเป็นการพัฒนาอุทยานให้ทัดเทียม กับอารยะประเทศ อยากเห็น กรมอุทยานฯ เป็นกรมตัวอย่างที่ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความทันสมัย ตามทันโลก ด้วยเทคโนโลยี 4.ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยประชาชน ให้เฝ้าระวังควบคุมและดับไฟให้เร็ว ลดการเกิดไฟป่า ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไฟป่าทุกคนด้วย

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้เป็นประธานการประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ที่กระจายอยู่ทุกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) และทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้งมอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว 8 ราย ที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ครบทั้ง 156 แห่ง และมอบรางวัลพิเศษ พร้อมของที่ระลึก ได้แก่ 1. ตราประทับพิเศษ เพื่อเป็นตราที่ระลึกสุดท้ายในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2. รางวัลบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ สำหรับเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี ระยะเวลา 1 ปี และบ้านพักฟรี จำนวน 2 ครั้ง

แสดงความเห็น