กมธ.ศาสนาฯ เชิญ มส.- พศ. แจงปมปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ยันทำตามกม.-ไม่ทราบสาเหตุการปลด

กมธ.ศาสนาฯ เชิญ มส.- พศ. แจงปมปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ยันทำตามกฎหมาย-ไม่ทราบเหตุที่มาของการปลด อ้าง เจ้าคณะใหญ่ อาจได้เรื่องร้องเรียน 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมกมธ.ฯ วาระพิจารณา เรื่องขอความเป็นธรรมกรณีพระสังฆาธิการถูกถอดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า มีตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และ ฝ่ายเลขาธิการของมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าชี้แจง โดยสาระสำคัญ คือ การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป นั้น ได้ดำเนินการตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ในหมวด 3 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 20/2 วรรคแรกกำหนดให้การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้ดำเนินการตามพระราชดำรินั้น ซึ่งโยงถึงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  ข้อ 5/1 (2)  ซึ่งกำหนดให้การถอดถอน เจ้าคณะจังหวัดให้เสนอต่อมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราช ฐานะประธานกรรมการเถรสมาคมเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบโดยอนุวัติตามพระราชดำรินั้น แล้วจึงดำเนินการต่อไปได้ และให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่าทางกมธ.ฯ ได้สอบถามถึงเหตุผลของการดำเนินการถอดถอนนั้น ผู้ที่ชี้แจงระบุว่าไม่ทราบ เนื่องจากเป็นเรื่องทางปกครองของสงฆ์ และเป็นไปตามอำนาจของเจ้าคณะใหญ่ที่พิจารณา  เบื้องต้นคาดว่ามีเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเห็นว่าควรถอดถอน เจ้าคณะใหญ่จึงเสนอให้มส. พิจารณา และตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎของมหาเถรสมาคม  ดังนั้นการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในชั้นกมธ.ฯ ถือว่ายุติเรื่องแล้ว ส่วนกรณีที่ลูกศิษย์ของเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกถอดถอนยื่นของให้กมธ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะมีข้อสงสัยนั้น ไม่อยู่ในอำนาจของกมธ.ฯ

“การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ตามกฎหมายคณะสงฆ์และกฎของมหาเถรสมาคม ที่เป็นกฎการปกครองของคณะสงฆ์นั้น จะมีผลแค่ถอดถอนเฉพาะตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น แต่สมณศักดิ์ ความเป็นภิกษุ เจ้าอาวาสยังคงสถานะเดิม ส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนการถอดถอนควรสอบอธิกรณ์ให้สิ้นสงสัย ผมมองว่าเป็นคนละเรื่องกัน เพราะการถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งทางปกครองของสงฆ์  ไม่ใช่เรื่องธรรมวินัย การประพฤติผิดพระธรรมวินัย หรือวินัยของสงฆ์” นายไพบูลย์ กล่าว

รองประธานกมธ.ศาสนาฯ คนที่สอง ระบุด้วยว่า ตนสนับสนุนกฎของคณะสงฆ์และกฎของมส. ต่อเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าดีต่อการปกครองคณะสงฆ์ที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องระวัง ในอดีตนั้น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ระบุการถอดถอนไว้ แต่ไม่ชัดเจนเหมือนกับกฎหมายที่แก้ไขล่าสุด จึงถอดถอนไม่ได้ หากตามสายบังคับบัญชาเป็นพวกเดียวกัน อาจอุ้มกันไป จนทำให้ต้องมีการปฏิรูปพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2561 ทำให้เจ้าคณะจังหวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรอบความถูกต้อง หากทำไม่ถูกมีสิทธิ์พิจารณาถอดถอนได้

แสดงความเห็น