“สัมฤทธิ์” เผย กมธ.เกษตร จี้ รัฐบาลเร่งทบทวนโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง หวังช่วยเกษตรกร เล็งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไม่ให้เสียสิทธิได้เงินชดเชย

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์  ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กมธ.การเกษตรฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสำปะหลังระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63 ประมาณ 200,000 ครัวเรือน ไม่ได้รับสิทธิความช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 เห็นชอบโครงการดังกล่าว กำหนดให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ได้รับสิทธิความช่วยเหลือตามโครงการ

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า กมธ. มีข้อเสนอแนะว่า ควรทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการในปีถัดไปให้เกิดความรอบคอบ เพื่อให้เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขช่วงเวลาในการเพาะปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีความ แตกต่างกัน และควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียสิทธิในการได้รับเงินชดเชย

แสดงความเห็น