สนง.ยธ. เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หวังปชช.เข้าถึงความยุติธรรมในยุค New Normal

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไปในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี ไม่เว้นแม้แต่มิติของกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม จึงสั่งการให้สำนักงานกิจการยุติธรรม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การอํานวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเตรียมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานยุติธรรมในยุค New Normal  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มิติใหม่กระทรวงยุติธรรม ในยุค New Normal  และพลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในยุค New Normal  โดยการจัดการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564 ที่กระทรวงยุติธรรม ถ่ายทอดผ่านทางระบบ Online Conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดนโยบายของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ในการแสวงหาแนวทางการอํานวยความยุติธรรมที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนนําผลสรุปจากการประชุมเป็นกรอบทิศทางในการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนําเสนอแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของกระบวนการยุติธรรมในยุควิถีใหม่ โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เวทีเสวนาทางวิชาการในประเด็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเสวนาจากภาคประชาสังคมในมิติการลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม การเสวนาทางวิชาการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อท้าทาย และการปรับตัวขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนยุควิถีใหม่ และกิจกรรมห้องคู่ขนาน ประกอบด้วย การนําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม และการประชุม ระหว่างประเทศในประเด็นการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยของงานราชทัณฑ์ในยุค New Normal ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ทาง http://www.oja.go.th 

แสดงความเห็น