สนง.ยธ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติออนไลน์เต็มรูปแบบ มุ่งพัฒนากม. ยุค New Normal

สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรก มุ่งพัฒนานโยบาย-กฎหมาย ให้สอดคล้องกับความท้าทายในยุค New Normal 

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน” ผ่านรูปแบบ Online Event อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ MCU TV  และ IBSC TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม ซึ่งมีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน 

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลยุติธรรมในยุค New Normal”  นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุดในยุค New Normal” ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มิติใหม่กระทรวงยุติธรรม ในยุค New Normal” และพลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในยุค New Normal” 

“การประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดนโยบายของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงภาคประชาสังคม ในการแสวงหาแนวทางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งผลจากการประชุมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนา สังเคราะห์ และประยุกต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมของศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งในการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และครม.ต่อไป” พันตำรวจโท พงษ์ธร ระบุ   

พันตำรวจโท พงษ์ธร เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาทางวิชาการในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่เสนอแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของกระบวนการยุติธรรมในยุควิถีใหม่ ได้แก่ หัวข้อ “The Implication of COVID-19 on SDGs and Global Crime Trend”  จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก UNDP และUNODC เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal” และหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง ข้อท้าทาย และการปรับตัวขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนยุควิถีใหม่” โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม และกิจกรรมกลุ่ม ACFFA ในหัวข้อ “การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ควบคุมในยุค New Normal”

แสดงความเห็น