‘บิ๊กแก้ว’ สั่งตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ โควิด-19

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความต้องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) จึงได้สั่งการเร่งด่วนให้กองทัพสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ศปม. ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การสนับสนุนแก่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเบื้องต้นจะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลสนามได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ Covid-19 ได้จัดยานพาหนะสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 21 คัน ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 5 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ  จำนวน 3 คัน โดยจะทำการหมุนเวียนรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ไปยังโรงพยาบาลสนาม วันละ 5 คัน ระหว่างเวลา 08.00-20.00 นาฬิกา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (24 เมษายน) และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ขอให้คนไทยทุกคนโปรดร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีวินัยในการดูแลตนเอง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะยังคงบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนรัฐบาล และพร้อมเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปจนกว่าไทยจะชนะ เพื่อนำชีวิตปกติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเร็ววัน

แสดงความเห็น