ยธ. ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเช่าร้านค้าในศูนย์อาหาร 

กระทรวงยุติธรรม แจง ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม 

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณีผู้ค้าอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรมร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจาก บริษัท ทาร์ปอน แมเนจเม้นท์ ผู้บริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงปัจจุบัน กรณีไม่สามารถเข้าขายอาหารและเครื่องดื่มได้ตามสัญญา การขอลดค่าเช่าและขอขยายระยะเวลาการเช่าพื้นที่ และกรณีอ้างว่าบริษัท ทาร์ปอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามสัญญา และสัญญาไม่เป็นธรรม มีการโฆษณาเกินจริง นั้น

กระทรวงยุติธรรม ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจความเดือดร้อนของประชาชนผู้ค้าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้ร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ได้ดำเนินการหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องจนเข้าใจและคลี่คลายได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้ร้องส่วนใหญ่ได้รับข้อเสนอของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ในส่วนที่ผู้ร้องบางรายขอให้กระทรวงยุติธรรม พิจารณาช่วยเหลือจัดหาทนายความให้แก่กลุ่มผู้ร้องนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม จะได้รับคำขอของผู้ร้อง และพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวัลลภ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างร้านค้ากับบริษัทฯ และเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นคู่สัญญากับบริษัท ทาร์ปอน แมเนจเม้นท์ จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการพื้นที่ภายในศูนย์อาหารฯ อาทิ เรื่องความสะอาด สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ที่ไม่เป็นธรรม และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์อาหารฯ ของผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์อาหารเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไป

แสดงความเห็น