“พรรณสิริ” ร่วมขับเคลื่อน “นวัตกรรมทางการศึกษา” รองรับกระจายอำนาจ ขอทุกฝ่ายร่วมต่อยอด

“ดร.พรรณสิริ” ร่วมขับเคลื่อน “นวัตกรรมทางการศึกษา” มั่นใจ รองรับกระจายอำนาจ ขอทุกฝ่ายร่วมต่อยอด สร้างสุโขทัยเข้มแข็ง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีผู้ร่วมลงนามบันทึกจากทุกภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองสุโขทัยจำกัด หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ราว 15 หน่วยงาน

โดย ดร.สุทธิศักดิ์ เพชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอการดำเนินการและผลสำเร็จจากการวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกลไกการบูรณาการทางนโยบาย เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” เป็นข้อมูลประกอบการเสวนาเบื้องต้น

ซึ่งการเสวนาในประเด็น “กลไกบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการเชิงนโยบาย ให้สามารถรองรับการขยายผลให้จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลมาจากการบูรณาการสนับสนุนการศึกษาร่วมกันระหว่าง รัฐ ท้องถิ่น เอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ดร.พรรณสิริ ยังได้กล่าวในการเสวนาว่า ขอให้ต่อยอดการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุนทรัพยากรของทุกหน่วยงานที่ทำดีอยู่แล้วมากมาย เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสุโขทัยที่ดีเยี่ยมทั้งในสถานศึกษาและเครือข่ายส่งต่อ การสงเคราะห์ การส่งเสริมการเรียนรู้เรียนรู้ ทั้งนี้ต้องอาศัยการบูรณาการอย่างแท้จริง ทั้งในระดับนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ การกำกับติดตามและพัฒนาผล อีกทั้งการขับเคลื่อนในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในขั้นแปรญัตติของรัฐสภา ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นแบบอย่างต่อไป คาดว่า การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนที่สะท้อนความเข้มแข็งของพื้นที่ รองรับการกระจายอำนาจจากการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริง เป็นแนวทางที่สวนกันกับส่วนกลาง อาทิการบูรณาการแผนงบประมาณแผ่นดินจากส่วนกลาง ที่พบว่าไม่ประสบสำเร็จ เป็นจำนวนมาก

แสดงความเห็น