ป.ป.ส. จับมือ กรมบังคับคดี ทำ MOU ยกระดับปฏิบัติงานเตรียมพร้อมลุยยึดทรัพย์

ป.ป.ส. จับมือ กรมบังคับคดี ทำ MOU เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ยกระดับขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมลุยยึดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ลดความเดือดร้อนประชาชน

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และ กรมบังคับคดี ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

นายวิชัย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะการขยายผล เพื่อยึดทรัพย์และทำลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของขบวนการยาเสพติด

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล ของกรมบังคับคดี ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินคดียาเสพติดและบังคับโทษปรับที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.  

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของสองหน่วยงาน เพื่อช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน ลดการดำเนินงานด้านเอกสาร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบข้อมูลได้ตลอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยึดอายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ลดความซ้ำซ้อนในการบังคับกับทรัพย์สินที่อาจจะเป็นทรัพย์สินเดียวกัน ลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไป จากการ จำหน่าย จ่าย โอน รวมถึงผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ทำให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความสมบูรณ์” 

นางทัศนีย์ กล่าวสนับสนุนว่า กระบวนการใช้ข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี กับ สำนักงาน ป.ป.ส. นับว่าเป็นก้าวสำคัญภายใต้หลักการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการตามภารกิจของทั้งสององค์กร

“ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมมือกับ กรมบังคับคดี หารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและจะร่วมกันทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศต่อไป” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความเห็น