รัฐบาล โฉบ 2 ร่างกม. พรรคก้าวไกลไปพิจารณา 60 วัน ฝ่ายค้านโวยแหลกเจตนา เตะถ่วง

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ…. ซึ่งนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคณะเป็นผู้เสนอ

โดยนายรังสิมันต์ ชี้แจงหลักการ ว่า เป็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลต่อการจำกัดเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และไม่ถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตนเสนอปี 2563 โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้การออกข้อกำหนด หรือกติกาที่บังคับใช้กับประชาชนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต้องถูกตรวจสอบและมีการจำกัดระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ต่างสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมตั้งฉายาให้กับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศใช้บังคับปัจจุบันว่าเป็นกฎหมายฮิตเลอร์ อีกทั้งยังระบุว่าการให้อำนาจนายกฯ เพื่อออกกฎหมายใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ถูกตรวจสอบถือเป็นเรื่องที่ขัดหลักการการตรวจสอบ อย่างไรก็ดีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวด้วยว่า ตนทราบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะขอรับร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาก่อนที่สภาฯ จะลงมติรับหลักการ ภายใน 60 วัน ซึ่งถือเป็นการเตะถ่วงร่างกฎหมาย และเมื่อเสนอกลับมาสู่สภาฯ จะต้องตีตกอีก ดังนั้นขอให้มีการลงมติ

อย่างไรก็ดีเมื่อส.ส.อภิปรายแล้วเสร็จ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอต่อที่ประชุมให้รัฐบาลรับไปพิจารณาก่อนที่สภาฯ​จะลงมติรับหลักการ ทำให้ถูกโต้แย้งจากส.ส.และเสนอให้ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการทันที ทั้งนี้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เจรจาต่อรองกับนายอนุชาให้ปล่อยให้สภาฯลงมติ แต่ได้รับคำยืนยันจากนายอนุชาว่าครม. ขอรับร่างกฎหมายไปพิจารณา เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้นำร่างกฎหมายที่ส.ส.เสนอไปสู่ผู้ที่ควรรู้ให้พิจารณาก่อน

สำหรับผลการลงมติปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ส่งร่างพ.ร.บ.ฯ ไปให้ ครม. พิจารณา และส่งคืนสภาฯ ภายในเวลา 60 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น สภาฯ ได้ลงมติ ต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตร (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งเสนอโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล กับคณะเสนอ ให้ ครม. ไปพิจารณาภายในเวลา 60 วัน

แสดงความเห็น