“สมศักดิ์-ธรรมนัส-พวงเพ็ชร-ไชยา-อนุชา” ร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ 

“สมศักดิ์-ธรรมนัส-พวงเพ็ชร-ไชยา-อนุชา” ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน กับ กรมปศุสัตว์ หวังช่วยพัฒนาทักษะด้านอาชีพ-เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร พร้อมช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน-สร้างรายได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางพวงเพ็ชร ชุดละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU เรื่องการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ กับ กรมปศุสัตว์ ที่อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ ได้มีนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีหลักการและเหตุผล คือ ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และภัยพิบัติตามธรรมชาติ ส่งผลให้ภาคการเกษตร และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ราคาสินค้าตกต่ำ ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น การขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินกิจกรรมและการประกอบอาชีพ โดยปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก การขาดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้

ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้มีแนวนโยบาย เพื่อสร้างความมั่นคงทางเกษตรกร และด้านอาหาร เพื่อสร้างการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ 2.เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง อาทิ การเลี้ยงโค แพะ แกะ หรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 3.เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 4.เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 6.เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 7.เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรที่มีความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกรมปศุสัตว์

นอกจากนี้ ขอบเขตความร่วมมือ ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเข้าถึงแหล่งเงินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานองค์กร หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ด้านวิชาการ หรือ องค์ความรู้ เทคโนโลยี แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับปศุสัตว์ และดำเนินการจัดทำ ให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแก่กองทุนหมู่บ้าน

ส่วนภารกิจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ สนับสนุนบุคลากร วิชาการและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ทั้งด้านการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ โดยวิธีผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ดี และจัดทำใบรับรองพันธุ์ประวัติ และการจัดการด้านอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดการฟาร์ม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประกอบอาชีพเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพสัตว์การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลสัตว์ การตรวจวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์และแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ และดำเนินการจัดทำ ให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แสดงความเห็น