สภาฯ ตีตก 2 ร่างกฎหมาย โละ คำสั่ง คสช.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ลงมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ….  ที่ภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอ  ด้วยมติ 234 เสียง ต่อเสียงเห็นชอบ 161 เสียง ทั้งนี้มีงดออกเสียง 3 เสียง และได้ลงมติ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ…. ที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอ โดยเสียงข้างมาก 229 เสียง ต่อ 157 เสียง  งดออกเสียง 4 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ที่ประชุมสภาฯ ได้อภิปรายในเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส.ส.ที่อภิปรายส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นคัดค้านต่อการปลดล็อกคำสั่งคสช.ที่มีผลกระทบ

แสดงความเห็น