ส.ส. ธัญวัจน์ ชี้ ประเทศไทยต้องมีกฎหมายขจัดเลือกปฏิบัติ ปม คลับเฮาส์Toxic เหยียดคนอีสาน

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ หรือ ครูธัญ ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวถึงประเด็นร้อน #คลับเฮาส์Toxic  ที่มีการเหยียดคนอีสาน จากคลิปเสียงที่ถูกนำมาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ มีการดูหมิ่นเหยียดหยาม ทั้งรูปร่างหน้าตา ถิ่นกำเนิด ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมทางเพศ รวมถึงมีการจัดเกรดแบ่งชนชั้น นี่คือการเหยียดหยามลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการกีดกันแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลนั้น 

ตัวอย่างของการเหยียดคนอีสานที่เป็นกระแสในขณะนี้ เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง แต่ในสังคมนั้นก็ยังมีการเหยียดอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประเด็นเพศ ประเด็นกลุ่มชาติพันธ์ุ หรือ สภาพร่างกาย เป็นต้น และเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน

การเลือกปฏิบัติคือการกีดกันแบ่งแยกทำให้กลุ่มบุคคลนั้นนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาค ทั้งโอกาสในด้านการศึกษา โอกาสในการทำงาน หรือสิทธิในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ เพราะอคตินั้นเกิดจากความเกลียดความกลัวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อกลุ่มบุคคลนั้น

ส.ส. ธัญวัจน์ได้ยกตัวอย่างในหลายประเทศมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ อย่างเช่น เยอรมัน อังกฤษ นิวซีแลนด์ เป็นต้น และประเทศไทยนั้นก็จำเป็นต้องมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม 

“มนุษย์ทุกคนเกิดมา ล้วนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันและต้องได้รับการปกป้องและเยียวยา เมื่อเกิดความไม่เป็นธรรม” ธัญวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความเห็น