“กมธ.กม.ตำรวจแห่งชาติ” นัดประชุม 1 ตุลาคม หาข้อสรุปอำนาจ “ก.ตร.”

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. รัฐสภา ที่มีนายวิรัช รัตนเเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกมธ.ฯ ได้นัดประชุมกมธ. ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 ตุลาคม โดยกำหนดวาระพิจารณารางานของอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กมธ. มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวเป็น 2 ทาง โดยแนวทางแรกมองว่า ควรแก้ไข ก.ตร.  เพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ และแนวทางที่สอง มองว่าควรกำหนดไว้เฉพาะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเท่านั้น จึงให้อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนนำเสนอ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) โดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ทำให้ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการให้อำนาจดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีนั้นแตกต่างจากการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส่วนราชการอื่น ขณะที่การแก้ไขคุณสมบัติกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ที่กำหนดเกณฑ์อายุตั้งแต่ 45   แต่ไม่เกิน 75 ปีจะเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เคยรับราชการ ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ ก.พ.ค.ตร. เพิ่มผู้เคยเป็นผู้สอนในวิชาสื่อสารมวลชนจะเหมาะสมหรือไม่จากเดิมที่ร่างกฎหมายกำหนดให้มีเฉพาะสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาครั้งล่าสุดนั้น ที่ประชุมผ่านการพิจารณาแล้ว 27 มาตรา จากจำนวนมาตราทั้งสิ้น 172 มาตรา

แสดงความเห็น