นิติวิทย์ฯ ยกระดับมาตรฐานการทำงาน หลังได้รับประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม”

นิติวิทยาศาสตร์ ก.ยุติธรรม ยกระดับมาตรฐานการทำงาน หลังได้รับประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริต-สิทธิมนุษยชน ด้วยการตรวจพิสูจน์และตรวจสารพันธุกรรม พร้อมจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริตของเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ การสร้างคนดีและสังคมดี ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนและทรัพยากรมาสร้างสรรค์ พัฒนา ต่อยอด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ของประเทศสู่นานาชาติ ขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับการประกาศยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562             ในการจัดระบบภายในองค์กรให้ทำความดีอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมา ผู้บริหารทุกระดับ ได้พัฒนายกมาตรฐานการทำงานให้เป็นสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร และระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม จากการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบโดยตรง ในการกำหนดให้นำนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและสังคม โดยแนวทางดังกล่าวนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญ ในงานด้านความมั่นคง เช่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยการสนับสนุนการตรวจหาความสัมพันธ์ของบุคคล (สารพันธุกรรม) ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กรณีเด็กถูกอุ้มมาเร่ร่อน หรือขอทาน ตลอดจนการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ กับภาครัฐและประชาชน” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าว

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ยึดมั่นความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล และให้ถ่ายทอดบทเรียน แก่คนภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งได้

แสดงความเห็น