ครม.เสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดเข้าสภา ชงยกเลิก “พืชกระท่อม” จากประเภท 5

ครม.เสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดเข้าสภา ชงยกเลิก “พืชกระท่อม”จากประเภท5 “สมศักดิ์” ชี้ ให้สอดคล้องกับหลักสากล-บริบทวิถีชาวบ้าน แจงประโยชน์ใช้ทำยาแก้ปวดแทนมอร์ฟีน มูลค่าทางศก.สูงส่งออกได้ สร้างรายได้ให้ปชช. ยันมีกม.ควบคุม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานการกระชุม วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทน ครม. กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 2.ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด (ยกเลิกมาตรา 58/2) 3.ยกเลิกบทกำหนดโทษและอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ยกเลิกมาตรา 75 วรรคสาม มาตรา 76 วรรคสอง มาตรา 76/1 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 92 วรรคสอง) เหตุผล โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างกฎหมายนี้ คือ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น 1.ใช้ผลิตยาแก้ปวดทดแทนมอร์ฟีนได้ โดยมีกระท่อมจะมีราคาที่ถูกกว่ามอร์ฟีนมาก หากมีการส่งเสริมจะมีการลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศได้ 2. สามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม หากมีการส่งเสริมการนำพืชกระท่อมมาสร้างรายได้ ให้กับประชาชนได้ หากเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียที่ส่งเสริมการปลูกและส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงมาก ในอัตราไม่เกิน 1.5 ล้านต่อเดือน ราคากิโลกรัมละ16 เหรียญสหรัฐ เป็นข้อมูลของ ป.ป.ส.อินโดนีเซีย ที่เราได้รับมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 แต่ปัจจุบันพืชกระท่อมของอินโดนีเซียตรวจพบสารปนเปื้อน จึงกระทบต่อการส่งออกพอสมควร 3. ลดความเป็นอาญา และลดภาระการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายในคดีหนึ่งประมาณ 76,000 บาทต่อคดี 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการตามข้อสังเกตกฤษฎีกาคณะที่ 10 มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากรัฐบาล มีนโยบายที่จะเลิกพืชกระท่อมออกจากยาสเพติดประเภทที่ 5 ควรมีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกต กระทรวงยุติธรรมจึงได้ ยกร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อกำหนดมาตรควบคุม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม และป้องกันไม่ให้นำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด และมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 3 ครั้ง โดย กว่า 90% เห็นด้วย และล่าสุด ครม.มีมติอนุมัติในหลักการพืชกระท่อม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยเมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับนี้แล้ว เราจะมีกฎหมายอีกฉบับที่ออกมาควบคุมพืชกระท่อมแทน

แสดงความเห็น