กรมคุมประพฤติเผยใช้กำไล EM ติดตามผู้ทำผิดกว่า 5 พันราย-เสริมกำลังอาสาสมัครดูแล

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการใช้อุปกรณ์ EM กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และกลุ่มผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ ซึ่งมียอดผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการติดอุปกรณ์ จำนวน 5,496 ราย พร้อมมีการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังพฤติกรรมจากศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center หรือ EMCC) โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ สามารถดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข ทำให้สังคมมีความปลอดภัยและเชื่อมั่น

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า กรมคุมประพฤติยังได้เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตลอดจนเตรียมสร้างเครือข่ายขยายกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้กระทำผิด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกล่าวถึงหลักเกณฑ์การสั่งใช้อุปกรณ์ EM ว่าเป็นไปตามคำสั่งศาลและผู้มีอำนาจสั่งใช้ตามกฎหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว หรือพบผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมความประพฤติหรือผู้มีพฤติการณ์ใดๆ เพื่อทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมคุมประพฤติโทร. 1111 กด 78

แสดงความเห็น