พรรณสิริ หนุนเกษตรอินทรีย์ตามนโยบาย สุโขทัยพอเพียง วอนรัฐสนับสนุนเมล็ดพันธุ์

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระ จ.สุโขทัย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  หลังกลุ่มสตรีสุโขทัยผุดไอเดีย “ปลูกผักทุกบ้าน” โดยพัฒนาชุมชน บูรณาการทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดยตนเห็นว่าเป็นการนำปรัชญาพอเพียงมาใช้อย่างถูกที่ถูกเวลา ของชุมชนคนไทยในช่วงโควิดระบาดทั่วโลก การหยุดเชื้ออยู่บ้านจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกบ้านได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ลดรายจ่ายและสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย จึงเกิดแปลงผักสวนครัวสวนผลไม้ ของชาวจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นมากมาย จากการเข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาการระบาดโควิด เพื่อมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ข้าวของเครื่องใช้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จึงควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้พืชผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และร่วมปลูกพืชผักไม้ผล กับพี่น้องประชาชนไปด้วยในแต่ละหมู่บ้าน อาทิ ต.ปากแคว ต.บ้านสวน ต.ยางซ้าย จะมีแปลงผักกลางของทุกหมู่บ้าน มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักที่แบ่งปันกัน นำไปปลูกในครัวเรือนของตน อีกทั้งพบว่าเป็นช่วงเวลาที่พืชผักโตเร็วและอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมที่ผ่านมาอีกด้วย

นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลระทบการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  ซึ่งกมธ. มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส  และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด แม้ว่าในขณะนี่จะยกเลิกได้จริงเพียง 2 ชนิดคือ พาราคอวต และ คลอไพริฟอส ซึ่งมีผล วันที่ 1 มิ.ย. 2563 พบว่าพี่น้องประชาชนตระหนักในอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากขึ้น ภาคเกษตรกรรมให้ความสนใจเข้าสู่เกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก 

ดังนั้นเพื่อต่อยอดการปลูกพืชผักไม้ผลในชุมชนและครัวเรือนแล้ว จึงเห็นสมควรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว อีกทั้งขอให้รัฐสนับสนุนเกษตรกรด้านเมล็ดพันธุ์ พืชผัก ต้นกล้าพืชสวนไม้ผล ต่อไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันในด้านการปลูก ผลผลิตคุณภาพ และการตลาด ทั้งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรของไทยที่มีชื่อเสียง อีกทั้งสร้างโอกาสด้านอาหาร ให้ครัวไทยเป็นครัวของโลกอย่างเข้มแข็งต่อไป

แสดงความเห็น