“พรรณสิริ”หนุนพ.ร.ก.กู้เงิน ชูอสม.นักรบด่านหน้า แนะปรับสวัสดิการให้ดีกว่าเดิม

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ อภิปรายสนับสนุน พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ โดยพ.ร.ก.มีข้อดี 3 ประการ คือ 1.มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านป้องกันโรคระบาด การเยียวยา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 2.มีแผนการบริหารเงินกู้ตามระเบียบกฏหมาย สามารถกำกับติดตามได้ง่าย และ3.มีความยืดหยุ่นในกรอบวงเงินกู้กับการบริหารสถานการณ์โควิด ที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือผู้นำแห่งความสำเร็จที่ระดับโลกชื่นชม ศูนย์บริหารโควิด เข้มแข็ง อปท.ทุกแห่งมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ บุคลากรสาธารณสุขในทุกแห่ง คือ นักรบด่านหน้าที่ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถือว่าเป็นนักรบโควิดประจำการ ที่ทำหน้าที่ เฝ้าระวังสถานกราณ์ ดูแลติดตามลูกบ้านและพัฒนาชุมชนท้องที่ของตนทุกมิติ สมควรได้รับการปรับเงินเดือน และเสนอให้พิจารณาสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ  ค่าเล่าเรียนบุตรถึงปริญญาตรี อีกด้วย 

นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า แผนงานเงินกู้ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสนอผลักดันด้านการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน้ำและพลังงาน สานต่อโครงการกระจายน้ำบาดาล กองทุนอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาดิน การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน การจัดการในรูปวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันประเทศไทยเมืองอาหาร เกษตรปลอดภัย เร่งรัดต่อยอดแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 2560-2564 ที่มีเป้าหมาย ในปี 2564 พื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เกษตรกร  30,000 ราย และการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างเข้มแข็ง โดยมั่นใจว่าการใช้เงินกู้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพี่น้องประชาชน

แสดงความเห็น