รมว.ยุติธรรม ประชุม ศอ.ปส.ภาคเหนือตอนล่าง หวังสร้างชุมชนเป็นกำแพงป้องกันยาเสพติด เร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เน้นการป้องกันมากกว่าปราบปราม

ที่โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่อง พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ศอ.ปส. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ โดยมีตนในฐานะรมว.ยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์  และมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่สำคัญ คือ นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ศูนย์นี้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์  การติดตามอำนวยการ และร่วมประสานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับพื้นที่สำคัญ เช่น ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งพื้นที่สำคัญอื่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลักที่มีด่านและจุดตรวจที่มีความเข้มงวด ไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอนใน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ตนเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานในการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในการร่วมดำเนินโครงการ โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ เดือนพ.ย. 2562  มีพื้นที่เป้าหมายใน 5 จังหวัด คือ จ.ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และ 3 อำเภอใน จ.กำแพงเพชร ได้แก่ อ.พรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ 5,280 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 57 อำเภอ

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยท่านนายกฯกำชับกับผมเสมอว่าให้เข้มงวดจริงจัง และเน้นย้ำในมาตรการป้องกันมากกว่าปราบปราม ซึ่งการขจัดยาเสพติดนั้นถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทุกปี และท่านนายกฯได้ย้ำว่าจะปราบปรามจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง หรือจนกว่าจะไม่มีรัฐบาล” นายสมศักดิ์ กล่าว

รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า การสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ มีหัวใจสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน กระตุ้นให้พวกเขาร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาและร่วมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง 2. การสนับสนุนจากหน่วยราชการ โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ หากหัวใจทั้งสองดวงเดินไปด้วยกันแล้วจะทำให้การดำเนินการเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดสัมฤทธิ์ผลด้วยความต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำเร็จของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ สามารถพิจารณาได้ 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. ความสำเร็จในการป้องกัน 2. ความสำเร็จในการบำบัดรักษา และ 3. ความสำเร็จในการปราบปราม ความสำเร็จนี้ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ แต่อยู่ที่การขยายผลสืบสวนตัดวงจรการค้ายาเสพติด

แสดงความเห็น