หยุดทะเลเดือด! “พัชรวาท” ปลุกกระแส วันทะเลโลก ผนึกพลังคนรุ่นใหม่รักษาทะเลไทย

หยุดทะเลเดือด! “พัชรวาท” ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ในวันทะเลโลก ผนึกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันรักษาทะเลไทย

​ที่สยามพารากอน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Awaken New Depths” หรือ “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล ซึ่งในปีนี้ กรม ทช. ได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้น ณ Sea Life Bangkok ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นายอเล็กซ์เรนเดล ดารานักแสดงและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่และซีอีโอศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) เข้าร่วม 

​พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า วันทะเลโลกในปีนี้ ทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียง เพื่อกระตุ้นเตือนและให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลต่อทะเลและมหาสมุทรทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาในฐานะผู้นำองค์กรได้กำกับดูแลภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน อย่างใกล้ชิด พร้อมผลักดันมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

“วันนี้อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ให้นำเอาวันทะเลโลกเป็นจุดเริ่มต้นอีกวันหนึ่งที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลท้องทะเลไทย พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้รู้จักคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะทำให้ทะเลของบ้านเรามีความสวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว  

​ดร.ปิ่นสักก์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทะเลทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตหนักที่สุด เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลและมหาสมุทรสูงขึ้นอย่างผิดปกติในรอบ 40 ปี หรือที่เรียกว่าทะเลเดือด ซึ่งกำลังส่งผลกระทบกับสรรพสิ่งในทะเล และจะกระทบต่อมนุษยชาติในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะทะเลเดือดนี้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทรัพยากรปะการังและแหล่งหญ้าทะเลทั่วโลก ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในทะเลและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ โดยที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นำเอาประชาชนทั่วประเทศเข้ามามีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ในปัจจุบัน กรมฯ มีสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่งกว่า 710 ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 47,860 คน นับเป็นกำลังสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

​นอกจากนี้ ทช. ยังได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก อีก 10 แห่ง ตามสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาชนสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเก็บขยะชายหาด รณรงค์ชายหาดปลอดพลาสติก การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ชมนิทรรศการวันทะเลโลก เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเตือนความสำคัญของท้องทะเล ที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน

แสดงความเห็น