“สมศักดิ์” มอบนโยบาย 5+5 “เร่งรัด พัฒนา สานต่อ” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรปชช.ใบเดียว 

“สมศักดิ์” มอบนโยบาย 5+5 “เร่งรัด พัฒนา สานต่อ” พร้อมลุยงานยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรปชช.ใบเดียว แก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ เล็งผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพสู่ระดับโลก สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรพร้อมพลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ อ้อนทุกคนร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ของชาวไทย

ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 – 2568 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรมว.สาธารณสุข นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด เข้าร่วมงาน

นพ.โอภาส กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นทำหน้าที่ในฐานะองค์กรหลักทางด้านสุขภาพ ของประเทศ ในการสร้างระบบสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย และ ส่งเสริมสุขอนามัย ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคภัย ฟื้นฟูสุขภาพ และดูแล คุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนชาวไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอดจากจุดแข็ง ที่มีเสริมความมั่นคงในจุดที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของการสาธารณสุขไทย ให้ก้าวผ่านความท้าทายทางด้านสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตั้งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  กระทรวงสาธารณสุขรับภารกิจในการดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 66 ล้านคน ด้วยกำลังคนสาธารณสุข เพียง 4 แสนกว่าคน ร่วมกับ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข 1.6 ล้านคน การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง สอดคล้องกันทุกระดับ และบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุมนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลาง

นายสันติ กล่าวว่า ตนในฐานะ รมช.สาธารณสุข ผู้บริหารและพี่น้องชาวกระทรวงสาธารณสุขทุกคน พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับท่านในการดำเนินงานตามนโยบายทุกประการ เพื่อยกระดับ การบริการและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ก้าวทันทุกความท้าทาย ด้านสุขภาพแห่งโลกอนาคต และขยายบทบาทการดูแลระบบสุขภาพ คนไทย ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ การพัฒนาระบบสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ แต่การดูแล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขของเรา ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

นายสันติ กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์การลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตชนบท ตนได้ทราบถึงปัญหาด้านบุคลากรของเรามาโดยตลอด ทั้งความไม่เพียงพอ การกระจาย และภาระงานที่ล้นมือของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ตนขอสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งแก้ปัญหานี้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาและผลิตบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอต่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีคุณภาพ วันนี้ถือเป็นโอกาสดีในการผนึกกำลังเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกัน ขับเคลื่อน และผลักดันการพัฒนาการสาธารณสุขไทยทั้งระบบ ให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป 

นายสมศักดิ์ กล่าวมอบนโยบายว่า จากโอกาสที่ได้รับนี้ ตนจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งรัด พัฒนาและสานต่อ ขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข โดยนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เชื่อมโยงระบบการรักษา เบิกจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ทั่วไทย เพิ่มการเข้าถึง ลดค่าใช้จ่าย 2.การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ พัฒนามินิธัญญารักษ์ บูรณาการระบบการบำบัด รักษา ฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรม ทบทวนกฎหมายให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้สังคม 3.การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน จากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนสนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม. ให้มีกฎหมายรองรับ กองทุนสุขภาพตำบล และสะสางการถ่ายโอน รพ.สต. 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า 4. การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ ที่เราจะผลักดันเข้าสู่ตลาดระดับโลก ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง แพทย์แผนไทย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และ 5.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ พลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เฉพาะและเขตเมืองพัฒนาระบบการส่งต่อให้รวดเร็วไร้รอยต่อ นอกเหนือจากการเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของนโยบายทั้ง 5 ด้านที่กล่าวมาแล้ว ตนยังสานต่อการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขอีก 5 ด้าน คือ  1.การพัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของเราชาวสาธารณสุข 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 2.การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและพี่น้อง อสม. ต้องสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกสายงานทั้งในด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและการแก้หนี้ 3.การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิต เพิ่มการเข้าถึงการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านทางระบบการแพทย์ทางไกล พร้อมจัดตั้งหน่วยงานและกองทุนเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการ 4.การพัฒนาสถานชีวาภิบาลและระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ความสำคัญกับการผลิตผู้ดูแลให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งกุฏิชีวาภิบาล ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างทั่วถึงทุกอำเภอ 5.การดูแลให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ ยกระดับระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้ทันสมัย พัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครอบคลุม จัดตั้งกองทุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

“นโยบาย 5 บวก 5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ ที่กล่าวมานั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกคน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรา จะร่วมกันแสดงพลัง ทุ่มเท เสียสละ และทำงานไปด้วยกัน ผมขอให้คำมั่นกับทุกท่านว่า ผมพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมแก้ปัญหากับท่าน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น