สภาฯ เห็นชอบ แก้กม.กยศ. ปลอดดอกเบี้ย-ไม่มีค่าปรับ ไม่มีคนค้ำประกัน มีผลย้อนหลังทุกราย

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ…. วาระสอง ต่อเนื่องในมาตรา 17 ซึ่งแก้ไขมาตรา 44  ว่าด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าปรับผิดนัดชำระ ซึ่งก่อนหน้านั้นมติเสียงข้างมากของสภาฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย

ทั้งนี้ในการพิจารณาต่อเนื่องที่ประชุมต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขบทบัญญัติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่เสนอ โดยมี 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับ และ กลุ่มที่คงดอกเบี้ยและค่าปรับไว้ อย่างไรก็ดีในที่ประชุมได้ถกเถียงในขั้นตอนของการลงมติที่เสนอให้ลงมติรายญัตติ ที่มีทั้งสิ้นจำนวน  8 กลุ่มญัตติ แต่นายชวน เสนอให้ลงมติชี้ขาดเป็นกลุ่มหลัก ที่มี 2 กลุ่ม  เมื่อมีความเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้นายชวนเสนอให้ลงมติชี้ขาดว่าจะใช้การลงมติแบบใด ระหว่างรายญัตติ หรือ 2 กลุ่มใหญ่ อย่างไรก็ดีเมื่อมีการทำความเข้าใจแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าให้ลงมติรายญัตติ

โดยก่อนการลงมติรายญัตติ มีผู้ถอนญัตติออกไป 4 กลุ่ม  ทำให้ต้องเหลือญัตติที่ลงมติ 4 กลุ่ม  คือ กลุ่มของนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ที่เสนอให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ, กลุ่มสอง ของ นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะที่เสนอให้คิดดอกเบี้ย 1%ต่อปี, กลุ่มสามของนายจุมพล นิติธรางกูร กรรมการกฤษฎีกา กับคณะ ที่เสนอให้เก็บดอกเบี้ยที่  2%ต่อปี และกลุ่มสี่ ของน.ส.ณธีภัสน์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่กำหนดให้คิดดอกเบี้ย  1%ต่อปี และมีเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมต้องผ่อนชำระเงินกู้เมื่อมีเงินได้พึงประเมินเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องชำระเงินภายใน 30 ปี

ทั้งนี้เสียงข้างมากของที่ประชุม 218 เสียง ต่อ 109 เสียง เห็นชอบกับคำแปรญัตติของนายอุบลศักดิ์ กับคณะที่เสนอเนื้อหาไม่มีการเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณามาตราที่เหลือของร่างพ.ร.บ.กยศ. นั้นที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กมธ.เสนอ ทุกมาตรา ซึ่งรวมถึง มาตรา 24 ซึ่งกรรมาธิการแก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่งมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญว่า   “เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดย ให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ” 

ทั้งนี้มาตรา 24 นั้นมี กรรมาธิการเสียงข้างน้อยเสนอคำแปรญัตติไว้ แต่ขอถอนออกไปทั้งหมด และได้อภิปรายสนับสนุน เนื่องจากมองว่าผู้กู้ยืมเงินที่มีกว่า 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี นับล้านรายและถูกฟ้องดำเนินคดีอีกจำนวนมาก ควรได้รับสิทธิประโยชน์ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาวาระสองแล้วเสร็จได้ลงมติในวาระสาม โดยผลการลงมติปรากฎว่าเสียงข้างมาก 314 เสียงเห็นชอบ ต่อ 3 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

แสดงความเห็น