กนอ.ผนึกรัฐ-เอกชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายใน 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านงานสัมมนา “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงเจตจํานงต่อรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 กนอ.จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นผู้นำในการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กนอ.ยังให้บริการระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)

สำหรับปีงบประมาณ 2565 กนอ.ดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขณะที่สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน

การสัมมนา “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ในครั้งนี้ (20 พ.ค. 65) เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักประเมินและรับรองโครงการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่ง กนอ. พร้อมด้วยผู้พัฒนานิคมฯ และผู้ประกอบการ มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนั้น จะนำสิ่งที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ต่อไป

“การแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมไทย กนอ.จึงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายใน 5 ปี (2564-2568) รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วย” นายวีริศ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความเห็น