“นิติวิทย์” ผนึกกำลัง ”กรมพินิจฯ” เสวนายกระดับความร่วมมือใช้เทคนิคตรวจสารเสพติดในเส้นผม

“นิติวิทย์” ผนึกกำลัง ”กรมพินิจฯ” จัดเสวนายกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคตรวจสารเสพติดในเส้นผม ตรวจประวัติติดยาย้อนหลังได้ ตั้งเป้าป้องกันเด็กไม่กลับไปเสพซ้ำ

พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา “โครงการเสวนาชี้แจงงานวิจัยยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม” เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 08.00 – 12.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings พร้อมเปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จึงร่วมกันจัดทำงานวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผมในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ ในการตรวจสารเสพติดโดยใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม สามารถตรวจย้อนหลังทำให้ทราบประวัติการใช้ยาได้ นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดไปอีกขั้น โดยงานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการติดตามเด็กเเละเยาวชนหลังปล่อยตัว เพื่อไม่ให้เด็กเเละเยาชนกลับไปเสพสารเสพติดซ้ำ จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้เเก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน กรมคุมประพฤติเเละศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง

พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายในการทำวิจัยกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่พยายามยกระดับการวิจัยให้เป็นผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่การวิจัยที่เป็นเอกสารแต่อย่างเดียว เพื่อแก้ปัญหาเด็กเและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทิศทางการยกระดับของศาลยุติธรรม พยายามใช้มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันต่อเด็กที่มีการปล่อยชั่วคราวในเด็กที่มีผู้ปกครองรับไปดูแลที่บ้านอย่างเป็นระบบ นับเป็นมิติใหม่ในการร่วมมือกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ในการเสวนาครั้งนี้ มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานการวิจัยต่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารงานยุติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม รวมทั้งพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ.6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  นายธนะ สุจริตกุล  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นวิทยากรในการเสวนา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและศูนย์ฝึกกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมโครงการการเสวนาฯ พร้อมมอบนโยบายการทำวิจัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนอภิปรายความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถเข้าถึง และมีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลในการทำโครงการวิจัยฯด้วย

แสดงความเห็น