“สมศักดิ์” นำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตถูกฆ่าหั่นศพยัดตู้เย็น พร้อมเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ


นายสมศักดิ์​   เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ ลงพื้นที่ วัดบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณี นางสาวยุรีย์ เถาวัลย์ (ผู้เสียชีวิต) อายุ 42 ปี ถูกฆ่าหั่นศพยัดตู้เย็น โดยมี นางนงเยาว์ มูลเครือคำ ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 อีกทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกแจ้งสิทธิแก่ทายาทผู้เสียหาย ตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว และเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ  ซึ่งคาดว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตจะรับเงินค่าตอบแทนความเสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท และ ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท โดยจะนำเข้าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ประจำ กทม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคทุกชนชั้นและเท่าเทียมกัน ซึ่งหากประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความเห็น