“สมศักดิ์” เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน – พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ครอบครัว ลัลลาเบล ขอชันสูตรศพอีกครั้ง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม รวมทั้งบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มต่อเนื่องไปสู่ทศวรรษหน้า เป็นบริบทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจสำคัญในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ขับเคลื่อนด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม และเป็นองค์การหลักของกระบวนการยุติธรรม 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้ทราบว่าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่างๆ

“ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อให้เป็นที่พึ่งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง”

ทั้งนี้  ภายหลังพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากบิดา และมารดา ของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ หรือ “ลัลลาเบล” เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ ในการตรวจชันสูตรศพ น.ส.ธิติมา อีกครั้ง เนื่องจากยังมีความสงสัยในประเด็นการเสียชีวิตและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 3 พันล้านบาท 

จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งพบปะประชาชน ที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข นอกจากเป็นหน่วยงานรับเรื่องจากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนยุติธรรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ และศูนย์ดำรงธรรมแล้วนั้น ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์เรื่องปัญหาอาชญากรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

แสดงความเห็น