ทำหนังสือด่วน “ผู้ว่าฯสมุทรสาคร” เตรียมพร้อม รพ.สนาม 500 เตียง รองรับผู้ป่วย กทม.-ปริมณฑล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ ศปก.ศบค. ประชุมเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา  โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน  ซึ่งได้มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ศบค.กระทรวงหมาดไทย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ  

1.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด – 19 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ 

2.ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุมและกำกับดูแลให้สถานประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด – 19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนจังหวัดชายแดน ติตตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังกำชับให้ จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ – ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน 500  เตียง

แสดงความเห็น