ปลัดมหาดไทย ออกหนังสือด่วนถึง “ผู้ว่าฯทั่วประเทศ” ย้ำแนวทางยกระดับคุมโควิด

ปลัดมหาดไทย ย้ำ “ผู้ว่าฯทั่วประเทศ” ยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ฉบับที่ 20 มอบ “สธ.” ร่วม “ฝ่ายมั่นคง” เร่งจัดหาสถานที่รองรับดูแลรักษา-แยกกักตัวผู้ติดเชื้อ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ลงวันที่ 16  เมษายน 2564 เริ่มมีตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564  เป็นต้นไป

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย  ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ คือ 

1.รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 โดยเคร่งครัด

2.สร้างการรับรู้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

3.มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน  โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม สถานที่ของเอกชนหรือสถานที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษาโรค และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานทางสาธารณสุข

และ 4.กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่งให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปรวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน

แสดงความเห็น