นายกฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยขอให้มีการเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ คือ D – Distancing – เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing – สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีมาตรการ ดังนี้ “ทุกพื้นที่” 

1) เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T) 

2) ขอความร่วมมือหรือพิจารณาให้หยุดดำเนินกิจการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ “พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ” ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามขนาดพื้นที่ และระยะเวลาที่เห็นเหมาะสม ตามระดับของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และเนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้ แต่ผู้ที่คาดว่าติดเชื้อกระจายตามพื้นที่ทั่วไป เนื่องจากมีการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มีประสิทธิผลเต็มขีดความสามารถ ดังนั้น การเดินทางสัญจรในห้วงเวลานี้ ขอให้เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เน้นแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เน้นวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ  งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด   ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมสงกานต์ต้องสอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศบค. ยึดตามมาตรการ D-M-H-T-T ดังนี้

1) การจัดพิธีรดน้ำดำหัว หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร เรียงแถวเข้ารดน้ำเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย 

2) การจัดงานสงกรานต์ จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ หรือสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนยึดแนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่” มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตามมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

แสดงความเห็น