“กรมคุ้มครองสิทธิฯ” ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วเมืองกรุงครอบคลุม 50 เขต

“กรมคุ้มครองสิทธิฯ” มอบของขวัญปีใหม่จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วเมืองกรุงครอบคลุม 50 เขต รมว.ยุติธรรมตั้งเป้าปี 2564 ต้องมีทุกอำเภอครบ77จังหวัด เผยไกล่เกลี่ยไปแล้วกว่า 6 หมื่นเรื่องเซฟเงินกว่า 6 พันล้านบาท

ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงาน ก้าวสู่ปีที่ 2 “สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย” งานวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 2 ปีของ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ศูนย์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในการขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อธิการบดีจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดกระบบการบริหารงานในด้านกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ถือเป็นกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลปกครองลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

“กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้หน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน ปัจจุบันสามารถยุติข้อพิพาทให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า 60,000 เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนกว่า 6,976 ล้านบาท ลดต้นทุนภาครัฐกว่า 767 ล้านบาท โดยวันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุม 50 เขต เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน และมุ่งมั่นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน จึงส่งผลให้มีกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในรูปแบบนิทรรศการ บทเรียนแห่งความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเพพมหานคร จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการไกลเกลี่ยข้อพิพาท และสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคมไทย ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก การจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ โดยในปี 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครอบคลุมระดับอำเภอในทุกจังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้ว 8 แห่งและส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 128 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

แสดงความเห็น